SignalR là gì? Lập trình thời gian thực nền web trong .net

SignalR là một thư viện giành cho ASP.NET nhằm đơn giản hóa việc xây dựng các ứng dụng web thời gian thực. Chức năng thời gian thực ở đây là khả năng máy chủ sẽ chủ động đẩy dữ liệu về cho client nếu client đó kết nối tới máy chủ thay vì các client phải gửi yêu cầu làm mới dữ liệu tới máy chủ.

Xem tiếp