Chạy Javascript khi scrape site bằng Scrapy Python

Khi scrape website mà gặp Next chuyển trang bằng Javascript, thì có lẽ sẽ cần hỗ trợ cho việc xử lý Javascript, giúp chuyển trang.

Nếu phải chọn giải pháp xử lý Javascript, thì tốc độ sẽ chậm hơn so với chỉ sử dụng Scrapy, vì bên cạnh việc xử lý html text, hệ thống sẽ phải xử lý DOM và chạy Javascript.