Vai trò của BA trong phát triển phần mềm (SDLC)

Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life cycle- SDLC) bao gồm một chuỗi các bước thực hiện trong công ty phần mềm để cung cấp một dự án phần mềm. Các bước gồm: Khởi tạo, lên kế hoạch, thu thập yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì.