Các version/phiên bản và tính năng của ngôn ngữ lập trình C#

C# 7.0 released with VS2017 (March 2017) Major new features: tuples, ref locals and ref return, pattern matching (including pattern-based switch statements), inline out parameter declarations, local functions, binary literals, digit separators, and arbitrary async returns.

Xem tiếp

Dapper C# là gì? Micro ORM trong .NET

Dapper là một Micro ORM, (micro để phân biệt với các ORM được xây xây dựng bới các hãng lớn và có nhiều chức năng) được phát triển bới các developer của StackExchange (nếu các bạn chưa rõ thì họ sở hữu Stack Overflow) dưới dạng phần mềm mã nguồn mở.

Xem tiếp