Tìm hiểu AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

Nhu cầu lưu trữ dữ liệu đang gia tăng mỗi ngày vì vậy việc xây dựng và duy trì nơi lưu trữ trở thành một công việc mệt mỏi vì số lượng dung lượng bạn có thể cần trong tương lai là khó dự đoán. Bạn có thể sử dụng quá mức đến lỗi ứng dụng vì không có đủ dung lượng hoặc có thể sẽ phải mua các kho lưu trữ mà sau đó không được sử dụng. Vì vậy Amazon đã đưa ra 1 dịch vụ lưu trữ được gọi là AWS S3.