Tối ưu thêm Amazon S3 với Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là cũng là một web service do Amazon cung cấp với mục đích tăng tốc độ phân phối dữ liệu tĩnh (static content) và động (dynamic content) của một website như video, image, các files js, css, html.. cho người sử dụng. CloudFront lưu trữ và phân phối data thông qua các trung tâm mạng lưới dữ liệu trên toàn thế giới, được gọi là Edge locations