Hệ thống xử lý dữ liệu luồng và kiến trúc

Hệ cơ sở dữ liệu (databases), hệ thống tập tin (file systems), hệ thống hàng đợi (message queues), các công cụ đánh giá kinh doanh (bussiness intelligence tools) là những phần trong một hệ sinh thái nhằm phục vụ những mục đích khác nhau trong một kiến trúc lớn hơn của hệ thống quản lý dữ liệu