AngularJs Single Page Application là gì?

AngularJs là một thư viện javascript cực tốt dùng cho việc xây dựng các ứng dụng web linh động và mềm dẻo, và framework này đã phổ biến khắp thế giới. Tin tốt là AngularJs đã có một tập hợp các module đầy đủ giúp việc dựng các Single Page Application dễ dàng hơn.

Xem tiếp