Review Scrum và tinh gọn nó

Tháng 7-2012 Microsoft tiến hành thanh tra các tính chất “Tinh gọn” của Scrum cùng nhiều cách để giúp nhóm Scrum cải tiến thông qua Tư duy tinh gọn và xuất bản sách trắng “Tinh gọn” Scrum. Tác giả sách trắng là David Starr – David Starr là Chief Software Craftsman tại Scrum.org, ông chuyên nghiên cứu để cải tiến sự chuyên nghiệp của phát triển phần mềm. Ông cũng sáng lập cộng đồng kĩ thuật trực tuyến, ElegantCode.com.