Chúng ta dạy máy tính hiểu các bức ảnh như thế nào?

Khi bạn còn nhỏ, bạn nhìn mọi thứ và nhận ra các thực thể như sách, con mèo …, và bây giờ, máy tính đủ thông minh để làm được điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *