Review Scrum và tinh gọn nó

Tháng 7-2012 Microsoft tiến hành thanh tra các tính chất “Tinh gọn” của Scrum cùng nhiều cách để giúp nhóm Scrum cải tiến thông qua Tư duy tinh gọn và xuất bản sách trắng “Tinh gọn” Scrum. Tác giả sách trắng là David Starr – David Starr là Chief Software Craftsman tại Scrum.org, ông chuyên nghiên cứu để cải tiến sự chuyên nghiệp của phát triển phần mềm. Ông cũng sáng lập cộng đồng kĩ thuật trực tuyến, ElegantCode.com.

Tối ưu thêm Amazon S3 với Amazon CloudFront

Amazon CloudFront là cũng là một web service do Amazon cung cấp với mục đích tăng tốc độ phân phối dữ liệu tĩnh (static content) và động (dynamic content) của một website như video, image, các files js, css, html.. cho người sử dụng. CloudFront lưu trữ và phân phối data thông qua các trung tâm mạng lưới dữ liệu trên toàn thế giới, được gọi là Edge locations

Tìm hiểu AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

Nhu cầu lưu trữ dữ liệu đang gia tăng mỗi ngày vì vậy việc xây dựng và duy trì nơi lưu trữ trở thành một công việc mệt mỏi vì số lượng dung lượng bạn có thể cần trong tương lai là khó dự đoán. Bạn có thể sử dụng quá mức đến lỗi ứng dụng vì không có đủ dung lượng hoặc có thể sẽ phải mua các kho lưu trữ mà sau đó không được sử dụng. Vì vậy Amazon đã đưa ra 1 dịch vụ lưu trữ được gọi là AWS S3.

Lập kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy cho startup

Mô hình Lean Canvas được thúc đẩy bởi những phản hổi từ thị trường và triết lý của nó tập trung chủ yếu vào những việc không ngừng hoàn thiện để có được sản phẩm khả dụng tối thiểu tiếp theo. Phương pháp tinh gọn (Lean Methodology) phù hợp với startup bởi vì nó khuyến khích các doanh nhân khởi nghiệp trình bày rõ ràng các vấn đề và tránh tạo ra những sản phẩm sai và không cần thiết.

Kỹ thuật tổ chức buổi họp (brain storming)

Brainstorming hay còn gọi là “Động não”. Tuy nhiên, trong bài viết này, để giữ nguyên vẹn nghĩa của từ này chúng tôi dùng từ “Brainstorming” thay vì “Động não”. Brainstorming là kỹ thuật hội ý do một nhóm người thực hiện nhằm tìm ra lời giải cho vấn đề nào đó bằng các góp nhặt tất cả ý kiến của nhóm người này nảy sinh trong cùng một thời gian theo một nguyên tắc nhất định

Vai trò của BA trong phát triển phần mềm (SDLC)

Quy trình phát triển phần mềm (Software Development Life cycle- SDLC) bao gồm một chuỗi các bước thực hiện trong công ty phần mềm để cung cấp một dự án phần mềm. Các bước gồm: Khởi tạo, lên kế hoạch, thu thập yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo trì.